Privacyverklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 juni 2020.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Psychodynamiek Apeldoorn, KvK 69387133
Business Center Loolaan
Loolaan 37
7314 AB Apeldoorn
06-48617668, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Psychodynamiek Apeldoorn verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

Persoonsgegevens

Psychodynamiek Apeldoorn verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie
 • Behandeldoel en voortgang hiervan

Doeleinden

Psychodynamiek Apeldoorn verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het leveren van goede en efficiënte zorg;
 • Het onderhouden van contact;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het voeren van geschillen;

Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat Psychodynamiek Apeldoorn hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Waarborgen van de continuïteit van uw behandeling;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Psychodynamiek Apeldoorn persoonsgegevens uitwisselen. Psychodynamiek Apeldoorn kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de aangewezen waarnemer van de praktijk, IT-leveranciers van de website en mijn systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Psychodynamiek Apeldoorn aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Psychodynamiek Apeldoorn zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Psychodynamiek Apeldoorn zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Psychodynamiek Apeldoorn zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

Uw rechten

U heeft het recht om Psychodynamiek Apeldoorn een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Psychodynamiek Apeldoorn verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Psychodynamiek Apeldoorn
Loolaan 37
7314 AB Apeldoorn
o
f per mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Psychodynamiek Apeldoorn, laat dit dan vooral weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 juni 2020.

Psychodynamiek Apeldoorn kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.